Gautham - Jaya

Gautham - Jaya

 Ankur - Shreevi

Ankur - Shreevi

 Nishesh - Sindhu

Nishesh - Sindhu

 Daniel - Dina

Daniel - Dina

 NIthin  - Anusha

NIthin  - Anusha

 Bhargav - Meghna

Bhargav - Meghna

 Anoop - Shira

Anoop - Shira

 Achu - Deepika

Achu - Deepika

 Agnel - Yvonne

Agnel - Yvonne

 Subhash - Jemima

Subhash - Jemima