Gautham - Jaya

Gautham - Jaya

Ankur - Shreevi

Ankur - Shreevi

Nishesh - Sindhu

Nishesh - Sindhu

Daniel - Dina

Daniel - Dina

NIthin  - Anusha

NIthin  - Anusha

Bhargav - Meghna

Bhargav - Meghna

Anoop - Shira

Anoop - Shira

Achu - Deepika

Achu - Deepika

Agnel - Yvonne

Agnel - Yvonne

Subhash - Jemima

Subhash - Jemima